Menu

Verkoop-objecten
Verhuur-objecten
Verkoop Kavels
About Us
Contact
Uw woning/bedrijfspand verkopen of verhuren?
Koop en verkoopvoorwaarden.

  Contact

  +(5999) 528 1716
  WhatsApp 005999 5281716
  info@feelinghomecuracao.com
  Facebook Feeling Home Curacao
  Twitter Feeling Home Curacao

  Kamer van Koophandel: 142705

Algemene Voorwaarden Feeling Home Curaçao


02 oktober 2018


Artikel 1 - Verkoopopdracht

1. Tussen Feeling Home Curaçao en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze digitaal/op schrift heeft verstrekt.

2. De opdracht tot dienstverlening wordt uitdrukkelijk aanvaard door het ondertekenen van het contract tussen Feeling Home Curaçao en de opdrachtgever.

3. Feeling Home Curaçao draagt er zorg voor dat de opdrachtgever voor het definitief geven van de opdracht is gewezen op deze Voorwaarden.

Artikel 2 - De omvang en inhoud van de opdracht

1.Uit hoofde van zijn opdracht stelt Feeling Home Curaçao de volgende diensten ter beschikking aan de opdrachtgever:
- beoordeling van de waarde van de betreffende woning
- verstrekking van een vraagprijsadvies voor de betreffende woning
- presentatie van de woning op www.feelinghomecuracao.com
- presentatie van de woning op www.facebook.com
- voeren van de onderhandelingen en advisering
- fotoreportage
- schrijven/redigeren van de aanbiedingstekst
- opmaken van de koopovereenkomst

2. Voor een inhoudelijke toelichting op de diverse producten en diensten verwijzen wij naar de website www.feelinghomecuracao.com.

3. Feeling Home Curaçao voert de door hem aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit met inachtneming van de belangen van zijn opdrachtgever. Feeling Home Curaçao mag de werkzaamheden die nodig zijn voor het vervullen van de opdracht door anderen laten uitvoeren.

4. Feeling Home Curaçao is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites dan www.feelinghomeCuracao.com

5. De beoordeling van de waarde van de woning bestaat uit het geven van een waardeoordeel en het opstellen van een vraagprijsadvies die digitaal worden verstrekt. Een bouwkundige keuring maakt geen onderdeel uit van de waardebeoordeling.

6. De opdrachtgever bepaalt zelf de vraagprijs van de woning (exclusief kosten koper) en is vrij om af te wijken van het vraagprijsadvies dat Feeling Home Curaçao heeft gegeven.

7. Mocht de koopakte via een andere makelaar worden opgesteld dan zal Feeling Home Curaçao de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan zowel de opdrachtgever als de koper toesturen. De opdracht aan Feeling Home Curaçao is daarmee afgerond en Feeling Home Curaçao is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koopovereenkomst of de gevolgen daarvan.

8. Voor diensten die Feeling Home Curaçao niet zelf verricht, kan Feeling Home Curaçao de opdrachtgever behulpzaam zijn bij het vinden van een andere leverancier. Feeling Home Curaçao is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. Feeling Home Curaçao is dan ook nooit aansprakelijk voor (eventuele) door deze leverancier veroorzaakte schade.

9. Voorbeelden van de in artikel 2.10 bedoelde extra diensten zijn: het verrichten van een bouwkundige keuring, het opstellen van een uitgebreide waardebepaling dan wel waardeverklaring, het uitvoeren van een taxatie, het opstellen/vervaardigen van het presentatiemateriaal van de betreffende woning, zoals een presentatietekst, foto's en plattegronden.

10. Feeling Home Curaçao kan de woning, kosteloos en zonder dat de opdrachtgever hier expliciet toestemming voor geeft, inzetten voor promotionele doeleinden om de woning en/of het woningaanbod van Feeling Home Curaçao onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Dit verloopt op een wijze die Feeling Home Curaçao nuttig of wenselijk acht.

Artikel 3 - Courtage en eventuele andere kosten

1.De courtage is afhankelijk van de verkoop van de betreffende woning. De hoogte van de courtage is afhankelijk van het contract tussen de opdrachtgever en Feeling Home Curaçao.

2. De verschuldigde courtage is als vordering opeisbaar zodra de woning is gepasseerd bij de notaris.

3. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat men aan Feeling Home Curaçao verschuldigd is.

Artikel 4 - Verplichtingen van de opdrachtgever

1.De opdrachtgever is gehouden tot het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening die hij eerder via de website van Feeling Home Curaçao heeft verleend.

2. Door ondertekening van de genoemde opdracht tot dienstverlening verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning. Tevens verklaart de opdrachtgever door genoemde ondertekening dat hij, als hij de woning niet of met derden in eigendom heeft en/of hij eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, over volmachten beschikt om voornoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten aan te tonen als Feeling Home Curaçao of een door Feeling Home Curaçao ingeschakelde notaris daarom vraagt. Indien de opdrachtgever dit niet kan is Feeling Home Curaçao gerechtigd zijn werkzaamheden ten aanzien van de opdracht op te schorten of te beëindigen.

3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is derhalve verplicht om (potentiële) kopers en Feeling Home Curaçao te informeren over juridische status, bijzonderheden, kwaliteit en (verborgen) gebreken van de te verkopen woning. De opdrachtgever is voorts verplicht om alle overige informatie te verstrekken waarover de opdrachtgever beschikt en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze informatie belangrijk is om de koper zich een goed beeld te laten vormen van de woning. De opdrachtgever realiseert zich dat hij moet voorkomen dat de koper een onjuiste voorstelling van zaken krijgt.

4. Feeling Home Curaçao maakt foto's en aanbiedingstekst van de woning aan, waarna Feeling HomeCuraçao deze publiceert. De opdrachtgever is verplicht om voor publicatie alle uitingen met betrekking tot de woning zelf te controleren. Indien nodig is de opdrachtgever verplicht deze aan te vullen en dit te melden aan Feeling Home Curaçao.

5. Feeling Home Curaçao is door de opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden indien de opdrachtgever voorafgaand aan de verkoop onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot de te verkopen woning aan Feeling Home Curaçao en/of aan de potentiële kopers. Dit om te voorkomen dat potentiële kopers zich omtrent die punten een verkeerde voorstelling van zaken maken

6. Feeling Home Curaçao behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om door de opdrachtgever aangeleverde foto's of teksten te weigeren als deze naar het oordeel van Feeling Home Curaçao verkoopbelemmerend kunnen werken of naar het oordeel van Feeling Home Curaçao aanstootgevend, shockerend of niet gerelateerd zijn aan de te verkopen woning. Daarnaast is Feeling Home Curaçao gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging foto's of teksten aan te vullen of te verwijderen indien dit naar zijn oordeel nodig is voor een goede en snelle verkoop van de woning.

7. Bij de vervulling van zijn opdracht gaat Feeling Home Curaçao uit van de informatie die zij van de opdrachtgever verkrijgt. De opdrachtgever dient alle door hem aan Feeling Home Curaçao verstrekte gegevens (waaronder zijn eigen contactgegevens) en informatie steeds actueel te houden. Nieuwe relevante informatie moet steeds aan Feeling Home Curaçao worden doorgegeven. Feeling Home Curaçao mag de aan hem verstrekte (contact)gegevens en overige informatie als juist blijven beschouwen tot de opdrachtgever hem schriftelijk of per e-mail nieuwe (contact)gegevens of informatie heeft medegedeeld.

8. De opdrachtgever is verplicht Feeling Home Curaçao direct te informeren zodra er een bod op de woning is gedaan. Er is pas sprake van overeenstemming nadat beide partijen de schriftelijke koopovereenkomst hebben ondertekend. Zolang er geen schriftelijke koopovereenkomst door beide partijen is getekend, zijn partijen niet gebonden. Aan mondelinge toezeggingen van de ander kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 - Beperking aansprakelijkheid

1. Feeling Home Curaçao is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de koper nalaat de opgestelde koopovereenkomst te ondertekenen.

2. Feeling Home Curaçao is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van het handelen van de opdrachtgever.

3. Feeling Home Curaçao is nooit aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die is veroorzaakt door derden die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld, waaronder doch niet uitsluitend: een fotograaf, bouwkundige, notaris en stylist.

4. Feeling Home Curaçao maakt bij zijn dienstverlening gebruik van elektronische middelen zoals, maar niet uitsluitend, e-mail, andere middelen van dataverkeer en een interactieve webapplicatie. Partijen erkennen dat daar risico's aan kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. Feeling Home Curaçao is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Feeling Home Curaçao. Zowel Feeling Home Curaçao als de opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van de verwezenlijking van voornoemde risico's. Zonder uitputtend te zijn dient de opdrachtgever daarbij te denken aan het op juiste wijze gebruiken van zijn computer en de daarop ingestelde Spamfilter en overige programma's.

5. Feeling Home Curaçao is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding van de betreffende woning en het presentatiemateriaal van deze woning op andere internetsites dan de internetsite van Feeling Home Curaçao.

Artikel 6 - Beëindiging van de opdracht

1. Een opdracht loopt voor een periode van een jaar en eindigt door:
- vervulling van de opdracht als omschreven in artikel 2.1
- een drie maanden van te voren schriftelijke intrekking door de opdrachtgever.

2. Feeling Home Curaçao is gerechtigd de opdracht terug te geven indien de opdrachtgever:
- aanvragen tot bezichtigingen van de woning niet opvolgt
- vragen van belangstellende niet of niet snel genoeg beantwoordt
- de door Feeling Home Curaçao gevraagde stukken niet, of niet snel genoeg, aanlevert
- tips en verkoopadviezen van Feeling Home Curaçao niet opvolgt

Artikel 7 - Aanpassing Algemene Voorwaarden

1. Feeling Home Curaçao is gerechtigd om zijn Algemene Voorwaarden op elk door hem gewenst moment te wijzigen.

2. Indien Feeling Home Curaçao een wijziging als bedoeld in artikel 8.1 doorvoert is zij verplicht de opdrachtgever daarover te informeren.

3. Indien de opdrachtgever de wijziging niet wilt accepteren, heeft hij het recht om de opdracht in te trekken. Doet hij dat niet binnen 2 maanden nadat de in artikel 8.1 genoemde wijziging aan hem is meegedeeld, dan zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing op de overeengekomen opdracht met ingang van de datum waarop voornoemde wijziging aan de opdrachtgever is meegedeeld.